PRIVACY EN COOKIE POLICY STUDIO L+A


1. VOORAFGAANDELIJK
In dit document vindt u de wijze terug waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u een beroep doet op onze diensten en u onze website raadpleegt.

2. DOOR WIE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?
BV Studio L+A, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Prinses Lydialaan 49, KBO 0894.706.224 (hierna “Studio L+A” en “wij”) is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.studiola.be.

3. WAT IS DE RECHTSGROND VAN HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
De persoonsgegevens worden verwerkt op grond:

(1) Uw toestemming;
(2) Het gerechtvaardigd belang ervan: dit zijn de gegevens waarvan u er als gebruiker van de website vanuit mag gaan dat wij deze nodig hebben om onze taak naar behoren uit te voeren;
(3) Wettelijke verplichtingen: dit zijn de gegevens die nodig zijn om bvb. een overeenkomst op te stellen;
(4) De overeenkomst: de gegevens die noodzakelijk zijn om afspraken gemaakt in de overeenkomst tot een goed einde te brengen.

4. WAAROM WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?
4.1. Persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming.

Het verwerken van persoonlijke gegevens op basis van toestemming wordt uitgevoerd door middel van “Toestemmingsformulieren” waarin de toestemming wordt gedocumenteerd die de persoon in kwestie heeft gegeven.

De persoonlijke toestemming wordt steeds in ons systeem opgeslagen en zal dienen voor onderstaande doelen:

- Het verstrekken van aangevraagde informatie;
- Het antwoorden op gestelde vragen;
- Het nagaan of u voldoet aan de voorwaarden om verdeler te worden;
- Het verwerken van eventuele sollicitaties welke via de website zouden worden gedaan;
- Het versturen van nieuwsbrieven.

4.2. Persoonlijke gegevens verzamelen op basis van rechtmatig belang

Uw persoonsgegevens kunnen worden aangewend wanneer dit een rechtmatig belang dient en als de privacybelangen van de betrokkenen niet zwaarder wegen dan dit belang. Deze grondslag is in eerste orde gerelateerd aan verkoop- en marketingdoeleinden. U zal steeds gewezen worden op uw privacy rechten en het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld.

4.3. Persoonsgegevens verzamelen op basis van overeenkomsten.

Wij wenden uw persoonsgegevens aan om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomsten partners, klanten en leveranciers.

5. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

5.1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen volgende gegevens worden verwerkt:

- uw IP-adres;
- de gegevens aangaande uw locatie;
- de gegevens aangaande uw activiteiten op onze website;
- uw internetbrowser en type van apparaat;
- eventuele verdere persoonsgegevens die u zelf actief via onze website aan ons meedeelt.

5.2. Wanneer u ons contacteert om vragen te stellen, informatie op te vragen of een overeenkomst aan te gaan, kunnen volgende gegevens worden verwerkt:

- uw persoonlijke naam en functie binnen uw bedrijf;
- uw rijksregisternummer,
- de naam van uw bedrijf;
- de maatschappelijke zetel van uw bedrijf;
- de KBO-nummer van uw bedrijf;
- de BTW-nummer van uw bedrijf;
- het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken;
- het e-mailadres waarop wij u kunnen bereiken
- uw telefoonnummer;
- de informatie welke wij ontvangen via communicaties in vergaderingen, telefoongesprekken en e-mails.

6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Wij houden daarbij rekening met het feit dat wij uw vragen moeten kunnen beantwoorden, problemen welke zich zouden kunnen voordoen dienen te kunnen oplossen, moeten kunnen voldoen aan wettelijke vereisten, vorderingen en klachten dienen te kunnen behandelen en de persoonsgegevens moeten kunnen beschermen.

Eén en ander heeft tot gevolg dat wij uw persoonsgegevens gedurende een redelijke termijn na uw laatste interactie met ons bewaren.

Wanneer wij aanvragen via onze website ontvangen, worden uw gegevens gedurende maximaal één jaar bewaard.

Wanneer er een overeenkomst wordt opgemaakt, worden de persoonsgegevens gedurende minstens tien jaar bewaard gelet op onze contractuele aansprakelijkheid. U kan na verloop van deze termijn verzoeken om de gegevens te verwijderen uit onze systemen.

7. CONTACTGEGEVENS

BV Studio L+A
Prinses Lydialaan 49
3001 Leuven
e-mail leen@studiola.be

8. UW RECHTEN ALS BETROKKENE
U hebt:

- Recht van inzage van uw persoonsgegevens: u hebt het recht de persoonsgegevens die wij van u bewaren in te kijken. Wij hebben één maand tijd om op uw verzoek in te gaan. Vooraleer wij op uw verzoek ingaan kunnen wij uw identiteit opvragen. Uw verzoek dient per aangetekend schrijven mee te worden gedeeld.

- Recht op rectificatie: u kan foutieve persoonsgegevens laten aanpassen.

- Recht van gegevenswissing: u kan vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, behoudens in de gevallen dat zulks wettelijk niet mogelijk is.

U kan geen beroep doen op het recht op gegevenswissing om een einde te stellen aan een lopende overeenkomst.

Er kan geen bezwaar aangetekend worden tegen verwerkingen die wij op grond van gerechtvaardigd belang uitvoeren.

U kan ten allen tijde uw toestemming intrekken voor de verwerking waarvoor u reeds toestemming gaf.

Zowel wat het bezwaar als de intrekking van de toestemming betreft, zullen wij met de verwerking ophouden, als er geen andere wettelijke basis is die de verwerking nodig maakt.

U kan steeds klacht indien bij de privacycommissie: www.privacycommission.be.

9. BEVEILIGING EN DOORGEVEN AAN DERDEN
Uw persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden bovendien op passende manier beveiligd volgens het risico dat hun verwerking inhoudt en waar van toepassing, volgens de specifieke wettelijke vereisten bewaard en beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden enkel met uw toestemming doorgegeven aan derden, of op basis van een wettelijke verplichting of een rechterlijke of administratieve beslissing, of - zoals hierboven besproken - in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

10. COOKIES
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen er cookies of kleine bestandjes op de harddisk van uw computer worden geplaatst. Dit enkel met de bedoeling om onze website beter af te stemmen op de bezoekers die terugkeren op de website. De cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere websites na te gaan. U kan uw internetbrowser dusdanig instellen dat het gebruik van cookies wordt verhinderd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie wordt geplaatst of dat de cookies automatisch van uw harde schijf worden verwijderd. U kan hiervoor de help-functie van uw internetbrowser raadplegen.